Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ

Split, 10. veljače 2017. godine  

                                                                                                     

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split, raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

                                                                 za  popunu radnih mjesta

 

 

1.       MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR U PRIPRAVNOSTI, na neodređeno vrijeme- jedan (1) izvršitelj/ica

              MJESTO RADA: Punkt Vrlika

 UVJETI: -    SSS, Zdravstvena škola,

-          položen  stručni ispit

-          odobrenje za samostalni rad,

-          znanje  jednog svjetskog jezika

                      -     poznavanje rada  na računalu

                           Prednost: stanovanje na području grada Vrlike

 

2.       DOKTOR MEDICINE U PRIPRAVNOSTI, na neodređeno vrijeme- jedan (1) izvršitelj/ica

MJESTO RADA: Šolta

UVJETI:- -    VSS,  Medicinski fakultet,

-          položen  stručni ispit

-          odobrenje za samostalni rad,

-          znanje  jednog svjetskog jezika

                      -     poznavanje rada  na računalu

                            Uvjet: boravak na otoku Šolti za vrijeme obavljanja pripravnosti

                  

Na oglas se mogu prijaviti oba spola.

Za radno mjesto pod 1. kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, odobrenje za samostalni rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, prijepis ocjena (svjedodžbe svih razreda Zdravstvene škole), svjedodžbu o završnom radu,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne stariji  od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu. Zbog potrebe pripravnosti i mogućnosti pravodobnog odazivanja na hitnu intervenciju, prednost ostvaruje kandidat koji stanuje bliže mjestu rada o čemu je potrebno dostaviti uvjerenje o prebivalištu (preslik osobne iskaznice) / uvjerenje o boravištu.

Za radno mjesto pod 2. kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu, preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne stariji  od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu.

 Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenoj preslici uz obvezu  izabranog kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave  i podnose se na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 1, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.

O rezultatu  izbora kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda u zakonskom roku.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                            RAVNATELJ:

 

Leo Luetić,dr.med.spec. HM