Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ

Split, 11. travnja 2017. godine  

                                                                                                     

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split, raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

                                                                 za  popunu radnih mjesta

 

 

1.        MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU, na određeno vrijeme- dva (2) izvršitelja/ice

MJESTO RADA: Ispostava Makarska

UVJETI: -    SSS, Zdravstvena škola,

-          položen  stručni ispit

-          odobrenje za samostalni rad,

-          znanje  jednog svjetskog jezika

                      -     poznavanje rada  na računalu

                           

2.        VOZAČ U SANITETSKOM PRIJEVOZU, na određeno vrijeme  - dva (2) izvršitelja/ice

MJESTO RADA: Ispostava  Makarska

UVJETI:     -    SSS, Škola za vozače, za zanimanje „Vozač motornog vozila“

         1. godina radnog iskustva u struci

         vozačka dozvola C kategorije

 

Na oglas se mogu prijaviti oba spola.

Za radno mjesto pod 1.  kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu , preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne stariji  od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu. Za radno mjesto pod 2. , kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, preslik osobne iskaznice, svjedodžbu, potvrdu Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu (ne stariju od dana objavljivanja natječaja) , uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca), preslik vozačke dozvole C kategorije, dokaz o radnom iskustvu u struci na radnom mjestu vozača (preslike ugovora o radu i/ili prijave, odjave osiguranja). Radnim iskustvom u struci smatra se radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme. Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, dokazati ga i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sa kandidatima koji budu formalno ispunjavali uvjete iz natječaja provest će se testiranje iz poznavanja prometnih propisa. Sa kandidatima  koji na testiranju iz poznavanja prometnih propisa ostvare preko 65%  bodova obavit će se testiranje poznavanja medicinskog znanja za vozače hitne medicinske službe, a kandidati  koji ostvare najveći broj ukupnih bodova bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja sklonosti timskom radu, motiviranosti za rad i odgovornosti. Prednost pod istim uvjetima imaju kandidati koji stanuju bliže mjestu rada.

Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenoj preslici uz obvezu  izabranog kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave  i podnose se na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 1, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.

O terminima testiranja, ispitne literature, razgovora i rezultata  izbora, kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                                                                            RAVNATELJ:

 

Leo Luetić,dr.med.spec. HM